فروشگاه

جوجه کبابی
جوجه بی استخوان زعفرانی
سینه مرغ بی استخوان
ساق بی پوست ساده
پاچینی کنجدی
جوجه کباب باربیکیو